سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز آموزش استثنایی وزارت آموزش و پروش  
رئیس کمیته علمی همایش اسلام و معلولیت 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
عضو کمیسیون برنامه ریزی علوم انسانی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی  
عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش ملی مناسبات نسلی در ایران 
 
 
علمی نظارتی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو کمیته تدوین برنامه گروه جامعه‏شناسی 
 
 
کارشناس ارشد 
همکاری 
دانشگاه باقر العلوم 
عضو علمی 
 
 
کمیته علمی و هیئت داوران همایش حوزه 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدیر 
 
 
نشر و ویرایش  
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
معاون اداری و مالی  
 
 
معاون 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
قائم مقام سردبیر  
 
 
فصلنامة اسلام و علوم اجتماعی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو علمی گروه اجتماعی دانشنامة قرآن  
 
 
محقق همکار 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو علمی گروه اجتماعی دانشنامه سیره نبوی  
 
 
محقق همکار 
همکاری 
دبیرخانه شورای اسلامی کردن دانشگاه 
مشاور علمی 
 
 
شورای اسلامی کردن دانشگاه‌ها 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر علمی  
 
 
گروه اجتماعی دانشنامه فاطمی  
تدریس 
مرکز آموزش ضمن خدمت استان هرمزگان  
مدرس 
1377/07/01 
 
جامعه شناسی  
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی  
مدرس 
1379/07/01 
1381/03/31 
جریان شناسی فرهنگی ایران معاصر 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی ، مدرسه عالی امام خمینی 
مدرس 
1380/07/01 
1383/03/31 
مبانی جامعه شناسی  
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
مدرس 
1380/07/01 
1382/03/31 
روش تحقیقی در تاریخ  
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1380/07/01 
 
جنبش های اسلامی معاصر (1) 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/31 
جنبش های اسلامی معاصر (2) 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی مدرسه عالی امام خمینی  
مدرس 
1380/07/01 
1383/03/31 
فلسفه تاریخ  
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی قم  
مدرس 
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی قم  
مدرس 
 
 
جامعه شناسی تاریخ  
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی قم  
مدرس 
 
 
تاریخ در قرآن  
تدریس 
جامعه‌ المصطفی: مجتمع ‌عالی‌امام‌خمینی‌ 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه‏ شناسی 
تدریس 
جامعه‌ المصطفی: مجتمع ‌عالی‌امام‌خمینی‌ 
مدرس 
 
 
روش تحقیق در تاریخ 
تدریس 
جامعه‌ المصطفی: مجتمع ‌عالی‌امام‌خمینی‌ 
مدرس 
 
 
3. جنبشهای اسلامی معاصر(1) 
تدریس 
جامعه‌ المصطفی: مجتمع ‌عالی‌امام‌خمینی‌ 
مدرس 
 
 
جنبشهای اسلامی معاصر (2) 
تدریس 
جامعه‌ المصطفی: مجتمع ‌عالی‌امام‌خمینی‌/ 
مدرس 
 
 
فلسفه تاریخ 
تدریس 
جامعه‌ المصطفی: مجتمع ‌عالی‌امام‌خمینی‌/ قم / 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی تاریخی 
تدریس 
جامعه‌ المصطفی: مجتمع ‌عالی‌امام‌خمینی‌ ـ‌گروه تا 
مدرس 
 
 
روش تحقیق در سیره‌پژوهشی