مادر
87 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2013 11:33:00 AM
موضوع: سایر

ای مادر

مهر تو مرا آدم كرد

دست گرم نوازشت مرا عاشق كرد

آغوش پر محبتت چون گشوده می‌شد، همه سختیهای زندگی فراموشم می‌شد.

تو شیرة جان می‌دادی و من شته‌ای در زندگی تو

تو گل زندگی من بودی و من خار در زندگی تو

چرا كه

تو بیدار بودی و من خواب بودم

تو رنج می‌كشید و من آسوده به دنبال دنیا بودم

در دوری هنگام جنگ، چه شبها كه نالان نخوابیدی و من بی‌خیال بودم

نفهمیدمت مادر

در كودكی به دنبال بازی بودم

در نوجوانی سرمست غرور و ماجراجویی بودم

در جوانی درگیر زن‌ و زندگی بودم

چون عمر گذشت معنی «مادر» ‌فهمیدم