انتظار از رییس جمهور اعتدال‌گرا: شفاف بودن
115 بازدید
تاریخ ارائه : 6/23/2013 7:42:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در جامعه‌ اسلامی رو به پیشرفت باید راه‌های ارتباطی و اطلاعاتی به روی بیشتر مردم به خصوص فرهیختگان، نخبگان و اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، و مدیران میانی و ارشد سازمانها که در جامعه فعالیت می‌کنند، گشوده باشد و موجبات رشد و شکوفایی و افزایش آگاهی و دانش همگان را فراهم آورد. اطلاعات و آگاهی‌ها نباید در انحصار گروه و جناح خاصی باشد. انحصار اطلاعات در دست یك گروه یا جناح خاص زمینه‌ساز انحراف، استبداد، فتنه و.. است. استبدادگران و استثمارگران همیشه از غفلت، بی‌اطلاعی و عدم‌آگاهی مردم نسبت به اوضاع و احوال خود سود جسته‌اند و به اهداف خود رسیده‌اند. و از آن جا كه اصلاحات همیشه باید از خود شروع شود، رییس جمهور اصلاحات باید سیاست درهای باز و گشوده را به اجرا بگذارد و تمام فعالیت خود را به گونه‌ای شفاف در برابر فرهیختگان، نخبگان و اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، و مدیران میانی و ارشد سازمانها و حتی مردم قرار می‌دهد. یكی از نتایج شفاف بودن رییس جمهور اعتماد مردم به اوست.

اعتماد مردم یعنی باور داشتن مردم به درستی رییس‌جمهور. اعتماد کردن مردم به رییس جمهور با گشودگی و باز بودن نظام جامعه مرتبط است. بدین معنی که هر اندازه یک رییس جمهور در برنامه‌ها و فعالیت اجرایی خود گشوده و شفاف رفتار کند به جلب اعتماد دیگران می‌افزاید و اعتماد کردن به دیگران را در فضای جامعه افزایش می‌دهد.

نتیجه اعتماد مردم نیز مشاركت مردم است. مشارکت را می‌توان یک پیوند دو سویه یا چند سویه سازنده و سودمند میان مردم و رییس جمهور تعریف کرد. مشارکت مردم با رییس جمهور سبب می‌شود که نه تنها بار به پیش راندن جامعه فقط بر دوش هیأت دولت و یا تنی چند از اعضای آن نهاده نشود بلکه همگان بر حسب قدرت و توان فکری و جسمی خود در پیشبرد و پیشرفت جامعه اسلامی یاری دهند و هدفهای جامعه اسلامی را همانند هدفهای خویش به شمار آورند.